Mobiliteit in Zele

De verkeersdrukte neemt jaar na jaar toe en het openbaar vervoer biedt momenteel onvoldoende alternatieven in onze verstedelijkte gemeente. Open Vld Zele wil dan ook vooral slimmer omgaan met onze bestaande infrastructuur. Elke verplaatsing dient te gebeuren met het meeste efficiënte vervoermiddel. We stellen een modern en veilig wegennetwerk voorop, in het bijzonder voor voetgangers en fietsers.

Zorgen voor veilige verbindingswegen

We streven naar veilige verbindingswegen door in te zetten op de verdere uitbouw van fietsstraten, schoolstraten, trage (fietsvriendelijke) wegen en de activering van kerkwegels en nuttige aansluitingen (o.a. een doorsteek van Park Peters naar de markt, Wezepoel als fietsstraat). Verder hoort zwaar verkeer zoals vrachtwagens, maar ook landbouwvoertuigen, niet thuis in onze dorpskern. Doorgaand verkeer moet een goed alternatief hebben om de eindbestemming te bereiken. 

Bereikbaarheid van handelszaken

In het kader van de bereikbaarheid van handelszaken en het aangenamer maken van de centrumpleinen, dringt een hertekening van de circulatie in en rond de centrumstraten zich op. Er dient een parkeerplaatsenplan opgemaakt te worden, dat rekening houdt met de mobiliteit in en rond het kernwinkelgebied en Zeelse pleinen. Er dienen oplossingen gezocht en aanpassingen uitgevoerd te worden in samenspraak met de betrokken bewoners en handelszaken.

Aanpakken van voetpaden

Het voetpadnetwerk wordt verder vernieuwd, met de nodige aandacht voor de verouderende bevolking en minder mobiele bewoners. De bevoegde diensten dienen een prioriteitenlijst voor de komende jaren op te maken, dat jaarlijks bijgestuurd wordt. 

Veilige schoolomgevingen

Schoolgaande jeugd heeft recht op een veilige schoolomgeving. We ijveren ervoor om zowel de schoolomgeving als de routes die de schoolgaande jeugd neemt om naar school te gaan, uitermate veilig te organiseren voor alle mogelijke vormen van vervoer. Het uitsluiten van één bepaald vervoersmiddel ten voordele van een ander is niet de oplossing. De infrastructuur moet zorgen voor een veilige verkeerssituatie, zonder dat het mobiliteitsprobleem zich verplaatst van de schoolomgeving naar omliggende straten.

Meer veilige fietsparkeerplaatsen

Er dienen meer fietsparkeerplaatsen (flexplaatsen) gecreëerd te worden, waar een concentratie van fietsen te vinden is zoals op de markt, de site Zandberg, de Ter Elst site, het Kouterplein en/of de wijkpleintjes.

Leefbare woonwijken mét voldoende parkeerplaatsen

De algemene trend van het verminderen van parkeerplaatsen om de leefbaarheid in woonwijken te verhogen werkt averechts. Een hoge parkeerdruk in dichtbebouwde wijken zorgt voor frustratie en ongemak voor alle bewoners. Deze parkeerdruk kan grotendeels opgelost worden met oplossingen zoals de aanleg van buurtparkings en het reserveren van parkeerplaatsen voor buurtbewoners.

Bovendien streven wij naar een integraal en gedifferentieerd parkeerbeleid waar op de juiste plaats mogelijkheid is tot gratis/kort parkeren, met aandacht voor parking voor andersvaliden en minder mobiele bewoners. Zelfstandige installateurs, dokters en zorg- en verpleegkundigen moeten gemakkelijk overal kunnen parkeren voor korte interventies. Tenslotte hebben bewoners recht op een gratis en goed toegankelijke parking in de buurt. 

Minder mobilieitshinder tijdens openbare werken

Het lokaal communicatienetwerk dient versterkt te worden met tijdige aankondigingen van openbare werken, nutvoorzieningswerken, bouwprojecten, zodat de bewoner zich makkelijker kan organiseren om bepaalde belemmeringen te vermijden. Daarbij hoort o.a. het strikter opvolgen van een ”minder hinder charter”, het versterken van buurtvergaderingen voor de aanvang van werken, het verplichten van aannemers om vooraf burgers en betrokkenen correct en op tijd te informeren.

Consistent toepassen van de verkeerswetgeving en een preventief verkeersbeleid

Door een verdere uitbouw en ondersteuning van de politionele ploeg en het activeren van de rol van de leidende, bevoegde ambtenaren, wordt er gestreefd naar een veiligere school-, woon- en werkomgeving. Dubbel parkeren en overdreven snelheid zijn voorbeelden van inbreuken die dienen aangepakt te worden door het streng toepassen van de wetgeving.

Bovendien moet er worden ingezet op een preventief verkeersbeleid, dat samen met het “slimme” cameranetwerk en gerichte infrastructurele maatregelen, zoals verkeersremmers op de juiste plaatsen, de verkeersleefbaarheid verhoogt. Trouwstoeten dienen vooraf te worden gemeld zodat de politionele ploeg, indien nodig, tijdig kan inplannen en anticiperen.